webinar na facebooku
Zapisz się
Odżywianie
pacjentów onkologicznych
w okresie świątecznym
Darmowy e-book
Dieta antyrakowa
Poradnik z przepisami
Pobierz

REGULAMIN SERWISU TUMOR3D

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin serwisu Tumor3D stosuje się do usług świadczonych przez firmę Tumor3D Sp. z o.o., za pośrednictwem Serwisu Tumor3D, dostępnego pod domeną www.tumor3d.com.

 2. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz akceptacji jego postanowień.

 3. Definicje:

  1. Formularz rejestracji – dostępny w Serwisie internetowym formularz zawierający niezbędne dane do logowania, umożliwiający korzystanie z Usługi.

  2. Regulamin – niniejszy Regulamin serwisu Tumor3D, udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu internetowego www.tumor3d.com. w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie, tak aby umożliwić swobodne zapoznawanie się z postanowieniami Regulaminu przed ich akceptacją.

  3. Serwis – strona internetowa prowadzona przez Dostawcę pod domeną www.tumor3d.com.

  4. Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca za pomocą Serwisu z Usługi świadczonej przez Dostawcę Usług.

  5. Dostawca Usługi lub Dostawca – dostawcą usługi jest Tumor3D spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. J.H. Dąbrowskiego 81/85, 60-529 Poznań, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000558257, posiadająca REGON 361516847 oraz numer NIP 7792431209.

  6. Dzień roboczy – dzień niebędący sobotą, niedzielą lub dniem ustawowo wolnym od pracy według prawa polskiego.

  7. Usługa – usługa polegająca na udostępnianiu za pomocą Serwisu 5 plików w formacie .jpg (obraz) i jednego w formacie .mp4 (wideo), przygotowanych indywidualnie przez Dostawcę, na podstawie danych przekazanych przez Użytkownika, przedstawiających obraz 3D guza nowotworowego osoby ludzkiej, gdzie każdy z plików przedstawia obraz 3D guza, stworzony na podstawie przesłanego przez Użytkownika badania obrazowego DICOM wraz z jego opisem dokonanym przez lekarza. W przypadku gdy pozwala na to umiejscowienia guza oraz dostarczone przez Użytkownika dane, Dostawca może w ramach uiszczonej ceny przekazać dodatkowe pliki .jpg w liczbie od 1 do 5.

§2. NFORMACJE DLA PACJENTA

 1. Dostawca Usług jest podmiotem leczniczym wpisanym do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod numerem 000000245018. Rejestr jest dostępny pod adresem: https://rpwdl.ezdrowie.gov.pl/.

 2. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia Usługi, pozostającej świadczeniem zdrowotnym w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Dostawca Usług nie świadczy innych świadczeń zdrowotnych niż Usługa.

 3. Usługa ma na celu wyłącznie dostarczenie Użytkownikowi przedstawienia obrazu 3D guza nowotworowego osoby ludzkiej. Usługa nie stanowi samodzielnej diagnozy oraz nie może zastąpić kontaktu pomiędzy Użytkownikiem Serwisu a jego lekarzem.

 4. Usługa jest świadczona wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Dostawca nie świadczy Usługi w sposób stacjonarny.

 5. Dostawca wykonuje wszelkie obowiązki prawne nałożone na niego przez przepisy o prowadzeniu działalności leczniczej, w tym w zakresie prowadzenia i udostępniania dokumentacji medycznej.

§3. WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami oraz niniejszym Regulaminem.

 2. Obowiązkiem Użytkownika jest podanie w Formularzu rejestracyjnym prawdziwych, zgodnych ze stanem faktycznym danych.

 3. Niedozwolone są jakiekolwiek próby wprowadzania do systemu informatycznego szkodliwych danych (oprogramowanie złośliwe w tym wirusy, pliki szpiegujące, „robaki” etc.).

 4. Dostęp do Serwisu jest możliwy na urządzeniu komputerowym lub mobilnym spełniającym następujące warunki techniczne:

  1. Należy używać jednej z następujących przeglądarek lub nowszych:

   • Microsoft Edge – od wersji 80;

   • Chrome – od wersji 80;

   • Mozilla Firefox – od wersji 770;

   • Safari – od wersji 13.

  2. Wymagane jest włączenie obsługi:

   • Ciasteczek – Cookies – do przechowywania sesji użytkowników;

   • JavaScript – wymagany jest do prawidłowego wyświetlania i funkcjonowania interfejsu aplikacji.

  3. System operacyjny, w którym uruchamiane są przeglądarki internetowe wypisane powyżej, nie ma wpływu na działanie aplikacji, o ile spełniony jest punkt 1 oraz 2. Testowane systemy operacyjne to wymienione lub nowsze:

   • Windows 8, 10 oraz 11

   • Mac OS X;

   • Debian 7, 8 oraz 9;

   • Ubuntu 16 oraz 17;

   • Linux Mint.

  4. Minimalne wymagania sprzętowe wynoszą następująco:

   • Procesor Pentium 4 lub nowszy wspierający SSE2 (wszystkie współczesne procesory);

   • 512MB pamięci RAM dla systemów 32-bitowych oraz 2GB pamięci RAM dla systemów 64-bitowych;

   • minimum 200 MB wolnego miejsca na dysku do przechowywania danych tymczasowych i ciasteczek;

   • Stałe połączenie do sieci Internet.

   • Wgranie plików na serwer jest możliwe jedynie wtedy, gdy urządzenie Użytkownika dysponuje pamięcią RAM zdolną obsłużyć wybrane pliki DICOM. Dostępna pamięć RAM powinna być większa niż rozmiar wybranych plików. Przykładowo, aby wgrać DICOM o rozmiarze 2GB użytkownik powinien dysponować pamięcią RAM większą niż 2GB.

  5. Minimalne wymagania dotyczące umieszczanego przez Użytkownika badania obrazowego w formacie DICOM:

   • Dane pochodzące z tomografii komputerowej (CT) lub rezonansu magnetycznego (MRI);

   • Dane zapisane w standardzie DICOM v3.0;

   • Maksymalna grubość warstwy (SliceThickness) nie więcej niż 1,5 mm;

   • Minimalna rozdzielczość przestrzenna (Rows, Cols) 512 x 512 px,

   • Nowotwór zwarty, o średnicy minimum 3 cm, który zawarty jest w Field of View dostarczonego skanu i widoczne jest minimum 25 wokseli jego objętości;

   • Dołączony opis radiologiczny ze stwierdzonym widocznym nowotworem litym i opisem jego kształtu i lokalizacji.

§4. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

Warunkiem świadczenia Usługi jest:

 1. Dokonanie przez Użytkownika rejestracji poprzez prawidłowe i zgodne z prawdą wypełnienie Formularza Rejestracji;

 2. Umieszczenie (wgranie) na platformie Tumor3D pliku zawierającego wynik badania obrazowego osoby ludzkiej w formacie DICOM wraz z plikiem w formacie .jpg zawierającym opis badania wykonany przez lekarza (szczegółowe wymogi określone w §3 ust. 4 pkt 5 Regulaminu);

 3. Dokonanie opłaty zgodnej z Cennikiem, w jeden ze sposobów udostępnionych przez Dostawcę.

§5. OBOWIĄZKI DOSTAWCY USŁUGI

 1. Dostawca Usługi, po prawidłowym umieszczeniu (wgraniu) przez Użytkownika danych niezbędnych do świadczenia Usługi dostępnych w Systemie zobowiązany jest do wykonania Usługi w terminie 5 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty. Przez wykonanie Usługi dostępnej w Systemie rozumie się: umieszczenie w Systemie 5 plików w formacie .jpg (obraz) i jednego w formacie .mp4 (wideo), przygotowanych indywidualnie przez Dostawcę Usługi, na podstawie przekazanych przez Użytkownika danych, przedstawiających obraz 3D guza nowotworowego osoby ludzkiej, gdzie każdy z plików przedstawia obraz 3D guza. W przypadku gdy pozwala na to umiejscowienia guza oraz dostarczone przez Użytkownika dane, Dostawca może w ramach uiszczonej ceny przekazać dodatkowe pliki .jpg w liczbie od 1 do 5. Za przekazanie dodatkowych plików nie pobiera się dodatkowej opłaty.

 2. Dostawca Usługi w sytuacji, w której otrzymany plik DICOM nie spełnia minimalnych wymagań wskazanych w §2 ust. 4 pkt 6, nie jest obrazem guza nowotworowego osoby ludzkiej, nie zawiera opisu badania wykonanego przez lekarza, załączony opis badania nie jest opisem badania, którego DICOM został dołączony, Dostawca Usługi:

  1. wezwie Użytkownika do dostarczenia danych spełniających wymagania określone w §2 ust. 4 pkt 5 Regulaminu;

  2. po upływie wyznaczonego terminu, nie krótszego niż 14 dni, Dostawca posiada uprawnienia do odstąpienia od umowy.

 3. W przypadku skorzystania przez Dostawcę z uprawnienia do odstąpienia od umowy, Użytkownikowi zostanie zwrócona uiszczona przez niego opłata za Usługę. O zaistniałej sytuacji oraz o jej przyczynie Użytkownik zostanie poinformowany przez Dostawcę za pośrednictwem korespondencji e-mailowej na adres e-mail wskazany przez Użytkownika podczas rejestracji.

 4. Dostawca nie świadczy usługi hostingu w zakresie wgranych przez Użytkownika danych, w szczególności danych w postaci wyniku badania obrazowego w pliku DICOM. Powyższe dane przechowywane są tylko w celu wykonania Usługi oraz tylko w czasie do tego niezbędnym. Użytkownikowi nie przysługuje roszczenie o przechowywanie danych przez Dostawcę. Jeżeli Użytkownik nie chce utracić wgranych danych powinien pozostawić sobie ich kopię. Dostawca informuje, że wgrane przez Użytkownika dane podlegają usunięciu z serwerów Dostawcy w terminie 7 dni od:

  1. wykonania Usługi, lub

  2. odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania z jakiejkolwiek przyczyny - w zależności od tego, które z powyższych zdarzeń wystąpi w odniesieniu do Usługi, z którą związane było wgranie danych.

§6. OPŁATY

 1. Dostawca określa opłaty za Usługę oraz inne ewentualnie pobierane opłaty na stronie internetowej pod adresem https://tumor3d.com/. Dostawca określa w szczególności:

  1. opłatę za Usługę;

  2. opłatę za udostępnienie dokumentacji medycznej;

  3. inne opłaty wprowadzone przez Dostawcę.

 2. Wysokość opłat określona jest w:

  1. dolarach amerykańskich (USD);

  2. polskich złotych (PLN).

 3. Ze względu na stałe wahania kursów walut, podane na stronie internetowej opłaty w PLN i USD mogą nie być wzajemnie równoważne pod względem aktualnych kursów ogłaszanych danego dnia przez polski bank centralny. Każdemu Użytkownikowi przysługuje jednak prawo wyboru waluty, w której uiści opłatę za Usługę. Dostawca nie różnicuje zatem opłat za Usługę w zależności od obywatelstwa lub państwa zamieszkania Użytkownika.

 4. Użytkownik może uiścić opłatę ze Usługę w formie elektronicznej, z wykorzystaniem systemów zewnętrznych dostawców usług płatniczych zapewniających bezpieczeństwo przepływu środków pieniężnych, w następujących formach:

  1. kartą płatniczą;

  2. szybkim przelewem bankowym;

  3. BLIK.

  Dostawca informuje, iż nie jest odpowiedzialny za szkody powstałe wskutek okoliczności uniemożliwiających dokonanie płatności przez dostawców usług płatniczych lub dostawców instrumentów płatniczych, jak również za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez te podmioty usług płatniczych będących przedmiotem odrębnej umowy. Wszelkie reklamacje dotyczące płatności należy zgłaszać bezpośrednio do dostawcy usług płatniczych lub dostawcy instrumentu płatniczego wykorzystywanego w toku realizacji płatności.

 5. Opłata za Usługę uiszczana jest z góry, w momencie składania zamówienia.

§7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikającą z braku możliwości realizacji Usługi z przyczyn technicznych wynikających z błędów wgranego pliku DICOM, jakości otrzymanego pliku DICOM czy jakości otrzymanego opisu badania przez lekarza radiologa.

 2. Dostawca Usługi nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usług wynikające z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności stanowiących siłę wyższą (pożary, powodzie, klęski żywiołowe lub meteorologiczne itp.).

 3. Użytkownik ma prawo zgłaszać Dostawcy informacje o błędach, awariach oraz inne uwagi, dotyczące funkcjonowania Serwisu, mogące poprawić jakość i funkcjonalność Serwisu pocztą elektroniczną na adres e-mail: suport@tumor3d.com.

§8. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Użytkownik ma prawo zgłaszać zastrzeżenia dotyczące jakości udzielonej Usługi w postaci:

  1. pisemnej podpisanej skargi, przesłanej na adres siedziby Dostawcy;

  2. wiadomości e-mail, przesłanej na adres e-mail Dostawcy.

 2. Treść zgłoszenia musi zawierać co najmniej:

  1. dane pozwalające na identyfikację Użytkownika: imię i nazwisko, adres e-mail lub adres korespondencyjny, na który ma być wysłana odpowiedź,

  2. określenie przedmiotu reklamacji,

  3. wskazanie daty zaistnienia zdarzenia świadczącego o nienależytym wykonaniu Usługi.

 3. Każda reklamacja otrzyma swój numer, na który należy powoływać się w dalszej korespondencji.

 4. Rozpatrzenie reklamacji odbywa się w ciągu 30 dni. O swojej decyzji, Dostawca poinformuje Użytkownika w takiej samej formie, w jakiej wpłynęło zgłoszenie.

§9. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY.

 1. Zgodnie z art. 38 ust. 3 Ustawy prawa konsumentów, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Użytkownikowi będącym konsumentem w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, takich jak świadczenie Dostawcy, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Użytkownika przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 2. Dostawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej z Użytkownikiem niebędącym konsumentem, w rozumieniu art. 22 (1) Kodeksu cywilnego, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Użytkownika niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Dostawcy. Wynagrodzenie uiszczone za Usługę zostanie zwrócone w pełnej wysokości w ciągu 14 dni, liczonych od wysłania oświadczenia o odstąpieniu przez Dostawcę, na konto z którego została dokonana wpłata.

 3. Dostawca może odstąpić od umowy zawartej z Użytkownikiem będącym konsumentem, w rozumieniu art. 22 (1) Kodeksu cywilnego, w ciągu 7 dni od dnia jej zawarcia tylko w przypadku:

  1. Niemożności wykonania Usługi wynikającej z przyczyn wskazanych w § 5 pkt 2 b) Regulaminu, czas 7 dni biegnie od dnia następującego po terminie wyznaczonym na uzupełnienie braków, chyba że braki te są tego rodzaju, że nie dadzą się usunąć, o czym Dostawca poinformuje Użytkownika (dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy przekazane badanie obrazowe jest niewystarczające do wykonania Usługi).

  2. Niemożności wykonania Usługi ze względu na szczególne umiejscowienie guza nowotworowego, niepozwalające na wykonanie wizualizacji.

  3. Niemożności wykonania Usługi z powodu utraty prawa Dostawcy do świadczenia Usługi.

  4. W wyjątkowych przypadkach, gdy lekarz przystępujący do wykonania wizualizacji, ustali jej oczywistą zbędność dla procesu diagnostycznego lub dostrzeże konieczność wykonania przez Użytkownika innych działań diagnostycznych. Decyzja o odstąpieniu od umowy zostanie przekazana z odpowiednim uzasadnieniem.

  W powyższych przypadkach, Wynagrodzenie uiszczone za Usługę zostanie zwrócone w pełnej wysokości w ciągu 14 dni, liczonych od wysłania oświadczenia o odstąpieniu przez Dostawcę, na konto z którego została dokonana wpłata.

§10. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Wypełniając Formularz rejestracji Użytkownik, zostanie poproszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 1000) dalej zwaną „Ustawą” oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o ochronie danych - dalej zwane „RODO”). Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Dostawca.

 2. Dostawca wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można kontaktować się pocztą elektroniczną przy użyciu adresu e-mail: support@tumor3d.com bądź tradycyjną pocztą na adres: Aleja Wielkopolska 29/8, 60-603 Poznań.

 3. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są na podstawie i w celu realizacji umowy o świadczenie Usług, o której mowa w niniejszym Regulaminie.

 4. Zakres zbieranych przez Dostawcę danych to: imię i nazwisko, adres e-mail, wynik badania obrazowego w formacie DICOM wraz z jego opisem.

 5. Dostawca będzie przechowywał dane osobowe Użytkownika przez okres świadczenia Usługi po jego zakończeniu do czasu wykonania wszelkich obowiązków związanych ze świadczeniem Usług. Użytkownik ma prawo do żądania od Dostawcy dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (w określonych w przepisach przypadkach), a także prawo do przenoszenia danych, cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych przez Dostawcę (w razie cofnięcia zgody na przetwarzanie danych Dostawca nie będzie mógł wykonywać obowiązków wynikających z umowy) oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, a w razie ich niepodania nie będzie możliwe świadczenie Usług. Dostawca nie będzie dokonywał profilowania danych osobowych Użytkownika.

 6. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych Użytkownika znajdują się w dokumencie Polityka prywatności Serwisu internetowego: https://tumor3d.com/privacy.

§11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 08.11.2021 r.

 2. Dostawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze strony Serwisu internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Dostawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych (według czasu polskiego) i trwały jak najkrócej.

 3. Dostawca zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie. Użytkownik będzie mógł zrezygnować z korzystania z Serwisu w przypadku, gdy nie zaakceptuje warunków zmienionego Regulaminu. Zmiany Regulaminu nie wpływają na warunki świadczenia Usług zamówionych przed wprowadzeniem zmian.

 4. O planowanych zmianach Regulaminu Dostawca będzie informować na stronie Serwisu. Zmiany będą znajdowały zastosowanie do zamówień złożonych po ich ogłoszeniu.

 5. Dostawca jest podmiotem działającym na terytorium Polski oraz spełniającym normy prawa polskiego w zakresie działalności regulowanej, polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Dostawca organizuje swoją działalność na terytorium Polski, jak również świadczy Usługi na terytorium Polski oraz kieruje swoją ofertę do odbiorców posiadający miejsce pobytu w Polsce.

 6. Niezależnie od postanowień ust. 5 powyżej, ze względu na udostępnienie Usługi w sieci Internet, Dostawca nie wyklucza zakupu usługi przez podmioty posiadające miejsce pobytu w innych krajach niż Polska. W związku z powyższym, w sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy prawa polskiego. Postanowienia powyższe nie dotyczą podmiotów będących konsumentami, w zakresie w jakim powszechnie obowiązujące przepisy prawa (w tym wiążącego Polskę prawa europejskiego lub międzynarodowego) nakazują w określonym zakresie stosowanie prawa innego państwa.

 7. Wszelkie spory, wynikłe w związku ze świadczeniem Usług, podlegają jurysdykcji sądów polskich. W przypadku podmiotów będących konsumentami, postanowienie powyższe nie wyłącza możliwości skorzystania przez konsumenta z, przyznanego na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa (w tym wiążącego Polskę prawa europejskiego lub międzynarodowego), uprawnienia do wytoczenia powództwa przed sąd innego państwa.

 8. W przypadku nabywcy Usługi niebędącego konsumentem, wszelkie spory będą rozpoznawane przez sąd właściwy dla siedziby Dostawcy.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami

Kontakt